شماره سه ماهنامه بین‌المللی قطار

سومین شماره از ماهنامه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی «قطار» با رویکرد بررسی چالش‌های بخش حمل و نقل ریلی و به طور خاص تمرکز بر خط آهن ایران به هرات منتشر شد.

نشریه قطار نخستین ماهنامه تخصصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی است که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی و با مخاطبان خود در گستره توزیعی خاصی منتشر می‌شود.

شما می‌توانید برای تهیه نسخه الکترونیکی این ماهنامه از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

train-03-cover-resized