شماره دو ماهنامه بین‌المللی قطار

دومین شماره از ماهنامه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی «قطار» با رویکرد بررسی چالش‌های بخش حمل و نقل ریلی و به طور خاص برقی کردن راه‌آهن تهران مشهد منتشر شد.

 

نشریه قطار نخستین ماهنامه تخصصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی است که به سه زبان فارسی، روسی و انگلیسی و با مخاطبان خود در گستره توزیعی خاصی منتشر می‌شود.

 

شما می‌توانید برای تهیه نسخه الکترونیکی این ماهنامه از طریق لینک زیر اقدام نمایید.

JELD 02