کیوسک

شماره دوم ماهنامه قطار

دومین شماره از ماهنامه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی «قطار» با رویکرد بررسی چالش‌های بخش حمل و نقل ریلی و به طور خاص برقی کردن راه‌آهن تهران مشهد منتشر شد.

  • تولد «قطار»
  • ریسک راهبار
  • سهم گمشده ایران از کریدور ریلی جدید
  • 4 چالش حمل ریلی بار و مسافر
  • چالش بزرگ شرکت‌های ریلی
  • تامین مالی، چالش اصلی ریل است
  • دیپلماسی ریلی
  • اقتصاد، بدون بخش ریلی پیشرفت نمی‌کند