کیوسک

شماره سوم ماهنامه قطار

سومین شماره از ماهنامه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی «قطار» با رویکرد بررسی چالش‌های بخش حمل و نقل ریلی و به طور خاص تمرکز بر خط آهن ایران به هرات منتشر شد.