کیوسک

شماره دوم ماهنامه قطار

دومین شماره از ماهنامه بین‌المللی حمل‌ونقل ریلی «قطار» با رویکرد بررسی چالش‌های بخش حمل و نقل ریلی و به طور خاص برقی کردن راه‌آهن تهران مشهد منتشر شد.